logo
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Żłobek nr 1 w Ełku
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 15-05-2023 11:20 przez Magdalena Sulżycka
Nabór dzieci na rok szkolny 2023/2024

Ogłoszenie o naborze dzieci do miejskich żłobków w Ełku na rok szkolny 2023/2024


Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75),

- Statut Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXII.209.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wyłączenia Żłobka z Miejskiego Przedszkola i Żłobka „EKOLUDKI” przy ul. Jana Kilińskiego 48 w Ełku, jego likwidacji oraz utworzenia Miejskiego Żłobka nr 1 przy ul. Pięknej 20 w Ełku, zmienionej uchwałą nr LII.549.2023 Rady Miasta  Ełku z dnia 29 marca 2023 r.

- Statut Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXVIII.280.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka nr 2 przy ul. Maksymiliana Marii Kolbego 11 w Ełku, zmienionej uchwałą nr LII.550.2023 Rady Miasta Ełku z dnia 29 marca 2023 r.

- zarządzenie Nr 5.2023 Dyrektora Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie ustalenia terminu składania dokumentów rekrutacyjnych do Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku.

- zarządzenie Nr 5.2023 Dyrektora Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie ustalenia terminu składania dokumentów rekrutacyjnych do Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku.


I. Rodzice/opiekunowie ubiegający się o objęcie dziecka opieką w Żłobku składają Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka wraz z załącznikami (wzór kart w załączeniu) w terminie od 1.06.2023 r. do 16.06.2023 r. 

Wypełnione Karty zgłoszenia wraz z załącznikami prosimy składać:

- osobiście w siedzibie żłobków,

- pocztą na adres:

Miejski Żłobek nr 1 w Ełku, ul. Piękna 20, 19-300 Ełk, 

Miejski Żłobek nr 2 w Ełku, ul. Św. M. M. Kolbego 11, 19-300 Ełk,

- skanem na adres e-mailowy żłobka: zlobek@zlobek.elk.pl,

- jako pismo ogólne do podmiotu publicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP:

Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku: /MZnr1Elk/SkrytkaESP 

Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku /MZnr2Elk/SkrytkaESP 


W przypadku chęci wzięcia udziału w rekrutacji do dwóch miejskich żłobków, należy:

- zaznaczyć na Karcie zgłoszenia dziecka odpowiednie pola,

- dołączyć wymagane załączniki w jednym egzemplarzu,

- wypełnić dwie klauzule informacyjne dot. danych osobowych: do żłobka nr 1 i do żłobka nr 2,

- złożyć Kartę raz w jeden z wybranych, powyżej opisanych sposobów.


Kryteria brane pod uwagę podczas oceny wniosków:

1) Odprowadzanie podatku dochodowego przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka do urzędu skarbowego dla miasta Ełku:

a) oboje rodzice/prawni opiekunowie odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla miasta Ełku - 10 punktów;

b) jeden z rodziców/prawnych opiekunów odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla miasta Ełku - 5 punktów;

c) rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla miasta Ełku - 10 punktów;

2) Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie pracują lub uczą się w trybie dziennym:

a) oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub uczą się w trybie dziennym - 10 punktów;

b) jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje lub uczy się w trybie dziennym - 5 punktów;

c) rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracuje lub uczy się w trybie dziennym - 10 punktów;

3) Dziecko, które w chwili złożenia karty ma rodzeństwo:

a) w wieku do 6 lat - 5 punktów, za każde rodzeństwo w tym wieku;

b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty, za każde rodzeństwo w tym wieku;

c) w wieku od 14 do 16 lat - 3 punkty, za każde rodzeństwo w tym wieku;

d) w wieku od 17 do 18 lat - 2 punkty, za każde rodzeństwo w tym wieku;

4) Dziecko, wobec którego orzeczono niepełnosprawność, co do której nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające korzystanie przez dziecko z usług Żłobka, a Żłobek posiada możliwość zapewnienia szczególnej opieki w odniesieniu do potrzeb dziecka - 10 punktów;

5) Dziecko, wobec którego rodzeństwa orzeczono niepełnosprawność - 10 punktów;

6) Dziecko, wobec którego rodzica/prawnego opiekuna orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów - 10 punktów;

7) Dziecko umieszczone w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 10 punktów;

8) Dziecko rodzica/opiekuna prawnego samotnie je wychowującego - 10 punktów,

9) Dziecko, które jest rodzeństwem dziecka uczęszczającego do Żłobka - 10 punktów.


II. W terminie od 19.06.2023 r. do 30.06.2023 r. komisja kwalifikacyjna, powołana przez dyrektora Żłobka, oceni Karty zgłoszeń.


III. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do miejskich żłobków wywieszone będą na drzwiach głównego wejścia do placówek w dniu 30.06.2023 r. o godz. 15.00.Załączniki

1. 1210025611_1 WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA OPIEKĄ.docx (18.9 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 12-05-2023 15:10 | Data wytworzenia informacji: 12-05-2023
2. 325561748_1 WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA OPIEKĄ.pdf (104.4 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 12-05-2023 15:10 | Data wytworzenia informacji: 12-05-2023
3. 1572938539_Zarządzenie 1.pdf (354.4 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 12-05-2023 15:12 | Data wytworzenia informacji: 12-05-2023
4. 1700580658_Klauzula - Żłobek nr 2.docx (12.5 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 15-05-2023 11:18 | Data wytworzenia informacji: 15-05-2023
5. 428217011_Klauzula - Żłobek nr 2.pdf (81.2 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 15-05-2023 11:20 | Data wytworzenia informacji: 15-05-2023

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Magdalena Sulżycka
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Sulżycka
Czas publikacji informacji:
15-05-2023 11:20
Wprowadzający informację:
Magdalena Sulżycka
Liczba wyświetleń informacji:
2837
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji